Podmienky používania stránok

Panox.sk > Rýchle linky > Podmienky používania stránok

Podmienky používania webovej stránky www.panox.sk

Vstup na túto webovú stránku a jej používanie podlieha nasledujúcim Podmienkam používania webovej stránky www.panox.sk ( ďalej len „ Podmienky „ ):
Prevádzkovateľom webovej stránky www.panox.sk je spoločnosť Panox, s.r.o. so sídlom Žitná 1, 831 06 Bratislava, IČO : 44321228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23439/B ( ďalej len „ Panox „ ).

Podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Panox. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstupujú na stránku www.panox.sk a používajú túto webovú stránku (ďalej len „Používateľ“).

Panox je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z., Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto webovej stránke, predovšetkým udeľovať súhlas na jej použitie. S výnimkou Podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.panox.sk povahu právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Panox a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené alebo dohodnuté inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Panox a Používateľom tejto webovej stránky sa riadia znením Podmienok platných ku dňu vzniku takýchto vzťahov, ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Podmienky sa nevzťahujú na informácie, dokumenty a iné údaje zverejnené na webovej stránke www.panox.sk, alebo na úkony vykonané prostredníctvom webovej stránky www.panox.sk, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany na základe osobitných zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a klientom Prevádzkovateľa, ktoré sú založené na vykonávaní obchodov podľa osobitných predpisov, najmä podľa právnych predpisov upravujúcich činnosť Panoxu.

Úprava práv a povinností pri prístupe a používaní webových stránok www.panox.sk: 

   1. Váš vstup na túto webovú stránku a jej používanie znamená, že akceptujete tieto Podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť v deň, kedy ste prvýkrát použili túto stránku. Súčasne svojím vstupom na webovú stránku, jej prehliadaním a/alebo používaním potvrzujete, že ste si prečítali a rozumiete týmto Podmienkam, sôhlasíte s nimi, a že ich budete dodržiavať a súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými predpismi na nich s vzťahujúcimi. Ak nesúhlasíte s Podmienkami, nepoužívajte túto webovú stránku.
   2. Všetky práva, vrátane autorských práv, spojené s týmito webovými stránkami, sú vlastníctvom spoločnosti Panox s.r.o. a za týmto účelom sú ňou aj kontrolované. Pre nekomerčnú osobnú alebo internú potrebu si môžete stiahnuť len jednu kópiu akéhokoľvek materiálu, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke; ale musíte dodržať všetky práva  príslušných autorov a oznámenia vlastníkov týkajúce sa tohto materiálu alebo nachádzajúce sa v ňom. Na iné ako osobné účely nesmiete kopírovať, reprodukovať, sťahovať, znovu publikovať, vysielať, prenášať, zobrazovať, modifikovať alebo opätovne používať materiály, nachádzajúce sa na tejto webovej stránke. Akékoľvek použitie tejto webovej stránky ( celku, aj ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu súhlasu Panox-u v súlade s Autorských zákonom.
   3. Linky nachádzajúce sa  na tejto webovej stránke vedú k webovým stránkam, ktoré Panox nekontroluje a preto nie je zodpovedný za obsah žiadnej z uvedených stránok alebo odkazov, ktoré sa nachádzajú na takejto stránke. Linky poskytované na tejto webovej stránke vám poskytujeme  iba z dôvodu pohodlia a umiestnenie linky neznamená súhlas Panoxu s jej obsahom; Panox nepreberá žiadnu  zodpovednosť za obsah ktorejkoľvek takto prepojenej stránky. Informácie, ktoré sú obsiahnuté na prepojených stránkach nemusia byť platné alebo dostupné.
   4. Ochranné známky, logá, názvy a vyobrazenia, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke sú registrované alebo neregistrované ochranné známky Panoxu a iných spoločností. Z údajov uvedených na tejto webovej stránke nevyplýva žiadne právo na používanie ktorejkoľvek tu uvedenej ochrannej známky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panoxu alebo dotknutej tretej strany, ktorá by mohla vlastniť príslušnú ochrannú známku.
   5. Hoci sa pri príprave tejto webovej stránky venovala pozornosť, zabezpečeniu presnosti uvedených informácií, nemôžeme zaručiť ani potvrdiť  ich vyhovujúcu kvalitu alebo vhodnosť na určitý účel, ani výslovné alebo skryté  neporušenie práva; nemôžeme zaručiť ani potvrdiť, že informácie a materiály nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú bezchybné alebo presné.
   6. Vo väčšine prípadov je možné používať a prehliadať webovú stránku www.panox.sk bez poskytnutia osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Napriek tomu v niektorých častiach tejto webovej stránky a pri ich používaní alebo pri používaní niektorých služieb, ktoré je možné využívať prostredníctvom webovej stránky www.panox.sk, môže sa stať, že Používateľ poskytne svoje osobné údaje. V takomto prípade poskytnutie osobných údajov Používateľa a akýchkoľvek informácií Používateľom prostredníctvom webovej stránky www.panox.sk sa zároveň považuje za udelenie súhlasu Používateľa Panoxu na spracovávanie týchto informácií a osobných údajov na účely súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou podľa osobitného predpisu, a to v rozsahu poskytnutých osobných údajov a informácii a na dobu, pokiaľ bude trvať účel spracovávania poskytnutých osobných údajov a informácií.
   7. V rozsahu, ktoré povoľuje platná legislatíva, spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty, spojené so vstupom a použitím tejto webovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.
   8. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Panoxu nie ste oprávnení (ani nesmiete pomáhať ostatným) umiestniť na túto webovú stránku žiadne iné pripojenie (či už cez hypertextové spojenie, deep – linkig, zoskupovanie, indexovanie alebo iným spôsobom). Používateľ nesmie prenášať na webovú stránku www.panox.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek informácie porušujúce právne predpisy platné v Slovenskej republike alebo odporujúce dobrým mravom. Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí tejto webovej stránky má výhradne Panox.
   9. Vaše právo na používanie tejto webovej stránky sa automaticky končí bez upozornenia a z vôle Panoxu, ak nedodržíte akýkoľvek z bodov týchto Podmienok. Po ukončení práva na užívanie musíte prerušiť všetky spôsoby využívania tejto webovej stránky a zničiť všetko a akýkoľvek materiál, ktorý ste skopírovali priamo alebo nepriamo z tejto webovej stránky.
  10. Tieto Podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom. Ak sa akékoľvek vyššie uvedené ustanovenie stane protizákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, potom sa bude takéto ustanovenie pokladať za zrušené a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.
  11. Panox môže tieto Podmienky zmeniť kedykoľvek a bez upozornenia a to prostredníctvom zaslania zmien on-line. Ste zodpovední za preštudovanie si všetkých informácií zverjnených on-line a pokračovanie v užívaní tejto webovej stránky po tom, ako boli zmeny zverejnené sa považuje za prijatie zmenených Podmienok na vašej strane.