Ochrana osobných údajov

Panox.sk > Rýchle linky > Ochrana osobných údajov

Registráciou na webových stránkach spoločnosti Panox s.r.o. dáva používateľ výslovný súhlas so spracovaním svojich dobrovoľne poskytnutých údajov. Panox s.r.o., so sídlom Žitná 1, 831 06 Bratislava, IČO : 44321228, sa týmto zaväzuje, že všetky informácie poskytnuté používateľmi budú ďalej spracovávané v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Týmto je zaručené, že získané informácie budú využívané na účely vzájomnej komunikácie používateľa a poskytovateľa služieb, spoločnosti Panox s.r.o. a ďalej budú zdrojom k tvorbe interných štatistických analýz. Spoločnosť Panox s.r.o. zaručuje, že získané informácie nebudú použité v rozpore so záväznými zákonnými podmienkami, predovšetkým nebudú poskytnuté iným subjektom napr. na účely priameho oslovenia klienta, ktorý si takúto komunikáciu výslovne nevyžiadal.